Pályázati hirdetmény

 

 

Pályázati hirdetmény

 

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat (3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49. 10; adószáma: 15729332-2-10) nyilvános eljárás kertében értékesíti a gyöngyöshalászi 0107/5., 0107/6., 0107/7. és 0107/8. hrsz. alatti vezetékjoggal terhelt külterületi ingatlanjait a rajtuk levő perfeljegyzés ténye miatt függő hatállyal.

 

E négy ingatlan csak együttesen, a vezetékjogokkal és a perfeljegyzés tényével terhelten kerül értékesítésre, a vételárnak az adásvételi szerződés megkötését követő rövid határidős egyösszegű kifizetésével. A pályázónak kötelezettséget kell vállalni arra, hogy ha a perfeljegyzéssel érintett ingatlanokat érintő kisajátítási kártalanítási perben az Önkormányzatot a bíróság bármilyen összegű további kártalanítás megfizetésére kötelezné, úgy ezt az összeget a pályázó a vételáron felül később külön megtéríti.

 

A pályázat során előnyt élvez az a pályázó, aki az ingatlanok területén a helyi ipar környezettudatos és fenntartható fejlesztésének szándékával, új munkahelyek teremtésével - legalább két éven belül elkezdett és hosszú távon legalább húszmillió euró összeget elérő - beruházást valósít meg, melynek elkészültéig az Önkormányzat részére az ingatlanokra visszavásárlási jogot kell biztosítania.

 

Az Önkormányzat csak megbízható adózónak minősülő, köztartozásmentes, átlátható szervezetektől vár pályázatot, akik Magyarországon legalább 10 éve rendelkeznek pozitív adózás előtti eredményt produkáló ipari létesítménnyel, továbbá jegyzett tőkéjük legalább kettőmilliárd-ötszázmillió forint.

 

A pályázaton való részvétel feltétele a részletes pályázati felhívás megvétele 2.000.000,- Ft + Áfa egyszeri vissza nem térítendő összeg ellenében, melyet előzetesen az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11739030-15729332-10010000 számú településrendezés számlájára kell átutalni. A részletes pályázati felhívás az összeg megfizetését követően az Önkormányzat székhelyén vehető át.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 23. napja 12.00 óra.

 

A pályázatot és mellékleteit magyar nyelven egy eredeti példányban, továbbá ennek elektronikus változatát is tartalmazó adathordozón lezárt borítékban kell eljuttatni a fenti határidőig Gyöngyöshalász Község Polgármesteri Hivatalába (3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49.), ahol a pályázat benyújtása átvételi elismervény kiállítása mellett történik.  A pályázó személyét nem tartalmazó, jeligével feliratozott jelöletlen borítékra rá kell írni: Új ipari beruházás megvalósítása Gyöngyöshalászon”.

 

A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázónak igazolnia kell, hogy ajánlati biztosítékul megfizetett az Önkormányzat OTP Bank Nyrt. által vezetett 11739030-15729332-10010000 számú településrendezés számlájára 10.000.000,-Ft-ot, azaz tízmillió forintot, mely a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámít, míg az a pályázó, akinek a pályázata nem minősül nyertes pályázatnak, az eredményhirdetést követő 15 napon belül visszakapja ennek összegét.

 

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a részletes pályázati kiírás mellékletét képező adásvételi szerződés tervezetét, az abban foglalt rendelkezéseket a pályázata nyertessége esetére elfogadja.

 

A pályázathoz az Önkormányzat fenti elvárásait igazoló iratokon felül javasolt mellékelni olyan dokumentációt is, amely az ingatlanokra tervezett beruházást röviden bemutatja, illetve előzetes kalkulációt tartalmaz az önkormányzat részére várhatóan fizetendő helyi adókról.

 

Az Önkormányzat az értékesítési szándékától az ajánlattételi határidőig a pályázati ajánlatot benyújtók írásbeli értesítésével azonnali hatállyal és indokolás nélkül jogosult elállni.

 

A pályázattal kapcsolatos esetleges további kérdésekre Pásztor János polgármester válaszol hétfőtől péntekig 10.00 és 16.00 óra között a +36-30/567-0908 számú telefonszámon, vagy a polgarmester@gyhalasz.t-online.hu e-mail címen.

 

A pályázat elbírálása a vonatkozó jogszabályok, így különösen a 7/2013. (III. 28.) számú önkormányzati rendelet alapján történik. A pályázókat az Önkormányzat írásban értesíti a pályázat értékelésének eredményéről.

 

Gyöngyöshalász, 2016. augusztus 4.             

 

               

Pásztor János sk.

polgármester